ข่าวสาร
หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย สำหรับปีภาษี 2564

ช่องทางที่ 1 : สั่งพิมพ์หนังสือรับรองการหัก ณ ที่จ่ายผ่านระบบ E-Filing ของกรมบัญชีกลาง
คลิก เข้าสู่ระบบ     http://pws.cgd.go.th/EFiling/login.jsf

    ลงทะเบียนเพื่อขอรับรหัสผ่านระบบ e-Filing เพื่อพิมพ์หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
ขั้นตอนการพิมพ์ใบรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ผ่านระบบ e-filing คลิก download

ช่องทางที่ 2 : สั่งพิมพ์หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย คลิก download
    การค้นหาและสั่งพิมพ์ : กด Ctrl+F, พิมพ์ชื่อของผู้มีเงินได้, กด enter, สั่งพิมพ์โดยระบุเลขหน้าที่มีรายการ
หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย สำหรับปีภาษี 2563

ช่องทางที่ 1 : สั่งพิมพ์หนังสือรับรองการหัก ณ ที่จ่ายผ่านระบบ E-Filing ของกรมบัญชีกลาง
คลิก เข้าสู่ระบบ     http://pws.cgd.go.th/EFiling/login.jsf

    ลงทะเบียนเพื่อขอรับรหัสผ่านระบบ e-Filing เพื่อพิมพ์หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
ขั้นตอนการพิมพ์ใบรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ผ่านระบบ e-filing คลิก download

ช่องทางที่ 2 : สั่งพิมพ์หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย คลิก download
    การค้นหาและสั่งพิมพ์ : กด Ctrl+F, พิมพ์ชื่อของผู้มีเงินได้, กด enter, สั่งพิมพ์โดยระบุเลขหน้าที่มีรายการ
แบบคำขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ
การขอรับหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอด เพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันในการกู้เงิน
- หลักฐานประกอบการขอรับหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอด เพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันในการกู้เงิน
- แบบคำร้องขอรับหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันในการกู้เงิน
- หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย สำหรับปีภาษี 2557
การค้นหาและสั่งพิมพ์ : กด Ctrl+F, พิมพ์ชื่อของผู้มีเงินได้, กด enter, สั่งพิมพ์โดยระบุเลขหน้าที่มีรายการ
แบบแสดงความประสงค์ขอใช้สิทธิรับบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 สำหรับผู้รับบำนาญและทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัด
ขอให้ผู้รับบำนาญชะลอการขอคัดสำเนาหลักฐานประกอบการยื่นคำร้องกลับไปเลือกรับบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494
สำนักงานคลังจังหวัดพะเยาจะจัดโครงการสัมมนาประชาสัมพันธ์การให้ข้าราชการบำนาญกลับไปเลือกรับบำนาญ ตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494
การกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตาม พรบ. บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494
ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ข้าราชการบำนาญ และผู้รับบำเหน็จรายเดือน สามารถเรียกดูรายละเอียดเงินบำนาญรายเดือนและบำเหน็จรายเดือน ผ่าน http://bamnanpy2.com โดยเข้าระบบสำหรับผู้ใช้ทั่วไป รหัสผู้ใช้ คือ เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก รหัสผ่านครั้งแรกของผู้ใช้คือ 11111111 ทั้งนี้ ท่านสามารถกำหนดรหัสผ่านเองได้หลังจากเข้าใช้งานระบบแล้ว

เข้าระบบสำหรับผู้ใช้ทั่วไป
รหัสผู้ใช้   
รหัสผ่าน   

หมายเหตุ 
สำหรับเจ้าหน้าที่
รหัสผู้ใช้   
รหัสผ่าน